KMP BALIE I SAUNY

Projekty Unijne

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Tytuł projektu: Internacjonalizacja balii i saun beczkowych ogrodowych spółki KMP Sp. z o.o. na rynku niemieckim
Projekt nr: POPW.01.02.00-20-0039/22

Okres realizacji Projektu: 01/09/2022 – 31/12/2023
Całkowita wartość Projektu: 337 654,00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 220 830,00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Zwiększenie aktywności gospodarczej firmy KMP Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć firmę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów i usług na wybrany rynek niemiecki.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Najważniejsze rezultaty, które Wnioskodawca planuje osiągnąć to:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej w efekcie otwarcia na rynek niemiecki, wzmożone i szeroko zakrojone działania marketingowe i proeksportowe skierowane precyzyjnie do potencjalnych odbiorców na rynku niemieckim.
  • wzrost zatrudnienia: nowe miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Projektu